VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Podmienky použitia internetových stránok vlastnených, prevádzkovaných a spravovaných spoločnosťou Stanley Black & Decker Inc./U.S.A. alebo ktoroukoľvek z jej pridružených organizácií (ďalej len „stránky skupiny STANLEY“)

 

POZORNE SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE

Vstupom na ktorékoľvek webové stránky (vrátane tých, na ktorých sa práve nachádzate) vlastnené, prevádzkované alebo spravované spoločnosťou Stanley Black & Decker Inc. U.S.A. (ďalej len „Stanley Black & Decker“) alebo ktoroukoľvek z jej pridružených organizácií (spoločnosť Stanley Black & Decker alebo ktorákoľvek z jej pridružených organizácií sú ďalej kolektívne označované aj ako „STANLEY“), ich prechádzaním alebo využívaním (ďalej len „stránky skupiny STANLEY“) vyjadrujete svoj súhlas s tu stanovenými podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, nemali by ste žiadne stránky skupiny STANLEY používať. Ak ste momentálne v postavení jednej zo strán samostatnej, písomne uzavretej zmluvy so spoločnosťou Stanley Black & Decker alebo ktoroukoľvek z jej pridružených organizácií, obsahujúce podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami použitia internetových stránok, platia v záležitostiach upravovaných predmetnou zmluvou podmienky touto zmluvou stanovené.

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Elektronickou komunikáciou z vašej strany sa rozumie návšteva stránok skupiny STANLEY alebo zasielanie e-mailov na našu adresu. Týmto vyjadrujete svoj súhlas s prijímaním elektronickej komunikácie z našej strany. Naša komunikácia bude mať podobu vám zaslaných e-mailov alebo oznámení zverejnených na stránkach skupiny STANLEY. Týmto ďalej vyjadrujete svoj súhlas s tým, že všetky dohody, oznámenia, vyhlásenia a ďalšie informácie, ktoré vám poskytneme elektronicky, spĺňajú právnu požiadavku na to, aby táto komunikácia prebiehala písomnou formou.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah stránok skupiny STANLEY (texty, grafika, logotypy, ikony tlačidiel, obrázky, audioklipy, digitálne materiály na stiahnutie, kompilácie dát, softvér a pod.) je majetkom spoločnosti Stanley Black & Decker a jej pridružených organizácií, prípadne ich dodávateľov obsahu, a je chránený autorským právom USA aj medzinárodného spoločenstva. Usporiadanie všetkého obsahu stránok skupiny STANLEY je výlučným vlastníctvom spoločnosti Stanley Black & Decker (alebo jej pridružených organizácií identifikovaných v príslušných autorských vyhláseniach na stránkach) a je chránené autorským právom USA aj medzinárodného spoločenstva.

 

POUŽITIE

Prehliadaním ktorejkoľvek zo stránok skupiny STANLEY vzniká kópia materiálov skupiny STANLEY v operačnej pamäti vášho počítača alebo na vašom pevnom disku alebo na vašom proxy serveri. Týmto vám udeľujeme súhlas s prehliadaním týchto stránok a vytváraním výtlačkov stránok na vaše osobné, nekomerčné využitie pod podmienkou, že nebudete upravovať, kopírovať, distribuovať, vysielať, zobrazovať, hlasovo ani inak reprodukovať, publikovať, poskytovať na základe licencie, vytvárať odvodené materiály, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, materiály, softvér, výtlačky alebo služby zo stránok skupiny STANLEY. Materiály publikované na webových stránkach skupiny STANLEY je zakázané kopírovať, distribuovať, publikovať iným spôsobom, nahrávať na servery („upload“), umiestňovať na internet („post“) alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stanley Black & Decker alebo jej príslušnej pridruženej organizácie.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky, servisné známky a logotypy (ďalej len „ochranné známky“) použité a zobrazené na stránkach skupiny STANLEY sú registrované alebo neregistrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Stanley Black & Decker, jej pridružených organizácií, prípadne ďalších vlastníkov. Žiadna z informácií uvedených na ktorejkoľvek zo stránok skupiny STANLEY nesmie byť interpretovaná (či už na základe implikácie, existujúcej zákonnej prekážky, či inak) ako akt udelenia povolenia alebo práva na využívanie ktorejkoľvek zo zobrazených ochranných známok bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka príslušnej ochrannej známky. Príklady registrovaných alebo neregistrovaných ochranných známok vo vlastníctve spoločnosti Stanley Black & Decker alebo jej pridružených organizácií („ochranné známky skupiny STANLEY“): STANLEY, STANLEY (obdĺžnikové logo s vykrojenými rohmi), BOSTITCH, MAC, ZAG. Ochranné známky skupiny STANLEY sa nesmú využívať v spojení so žiadnym produktom alebo službou, ktoré priamo nevyrába, prípadne nelicencuje spoločnosť Stanley Black & Decker alebo jej príslušná pridružená organizácia.

 

ODKAZY (LINKY)

Stránky skupiny STANLEY môžu obsahovať odkazy na iné stránky s informáciami vytvorenými, vydanými, spravovanými alebo zverejnenými iným spôsobom organizáciami, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Stanley Black & Decker a jej pridružených organizácií. Spoločnosti skupiny STANLEY tieto odkazy poskytujú len z dobrej vôle, ale v žiadnom prípade neschvaľujú, neodporúčajú, nepotvrdzujú, nespravujú ani nemajú právomoc nad týmito externými stránkami, a preto neručia za správnosť, úplnosť, účinnosť, aktuálnosť ani správne poradie informácií umiestnených na týchto stránkach. Skupina STANLEY si vyhradzuje právo tieto odkazy kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť. Tretie strany môžu ponúkať odkazy na stránky skupiny STANLEY. Skupina STANLEY nepožaduje po tretích stranách, aby si vyžiadali súhlas pred vytvorením takého odkazu. Také odkazy však nesmú obsahovať rámce alebo iné prvky, ktoré skresľujú, nesprávne charakterizujú alebo dezinterpretujú zdrojový materiál alebo vlastnícke právo na materiály na stránkach skupiny STANLEY, alebo skupinu STANLEY znevažujú či inak poškodzujú. Skupina STANLEY nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok obsahujúcich odkazy na stránky skupiny STANLEY, nedáva žiadne záruky ani akékoľvek uistenia vo vzťahu k takým stránkam. Na stránkach skupiny STANLEY nesmú byť umiestnené žiadne materiály bez výslovného písomného povolenia spoločností skupiny STANLEY.

 

PRODUKTY A CENY

Všetky produkty predané prostredníctvom stránok skupiny STANLEY podliehajú v tom okamihu platným obchodným podmienkam príslušnej divízie alebo pridruženej organizácie zodpovednej za predaj týchto produktov. Odkazy na tieto podmienky sú umiestnené na domovskej stránke príslušných stránok skupiny STANLEY. Skupina STANLEY si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje obchodné podmienky, ceny svojich produktov, ich konfiguráciu a dostupnosť.

 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

MATERIÁLY UMIESTNENÉ NA STRÁNKACH SKUPINY STANLEY MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLOČNOSTI SKUPINY STANLEY MAJÚ PRÁVO KEDYKOĽVEK I BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA VYKONÁVAŤ ZMENY A ZDOKONALENIA. VŠETKY MATERIÁLY PREZENTOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“ BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK ČI VÝSLOVNÝCH, ALEBO IMPLIKOVANÝCH. SKUPINA STANLEY VYHLASUJE, ŽE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, VÝSLOVNÚ ANI IMPLIKOVANÚ, VRÁTANE OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO NÁROKU A NEZASAHOVANIA DO CUDZÍCH PRÁV. SKUPINA STANLEY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA DOSTUPNOSŤ SVOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNOK ANI NA TO, ŽE PREVÁDZKA STRÁNOK A ICH VYUŽÍVANIE BUDE BEZ PRERUŠENIA A BEZ CHÝB, ŽE PORUCHY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ALEBO ŽE STRÁNKY SKUPINY STANLEY ALEBO SERVERY, KTORÉ ICH SPRÍSTUPŇUJÚ, BUDÚ BEZ VÍRUSOV, ČERVOV ČI INÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKOV. SKUPINA STANLEY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEROBÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ČI S VÝSLEDKOM POUŽITIA SVOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNOK ALEBO MATERIÁLOV NA NICH UMIESTNENÝCH VO VECI ICH SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, AKTUÁLNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, POUŽITEĽNOSTI A POD. VŠETKY PRÍPADNÉ NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVY ALEBO ÚPRAVY NESIETE VY SAMI (NIE SPOLOČNOSTI SKUPINY STANLEY). VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA PRE VÁS NEPLATIA, AK SA NACHÁDZATE V MIESTE, KDE PLATNÉ PRÁVO NEUMOŽŇUJE OBMEDZENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY. ŽIADNE Z USTANOVENÍ TOHTO ODDIELU NEOBMEDZUJE VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

 

ROZHODUJÚCE PRÁVO

Návštevou týchto stránok skupiny STANLEY vyjadrujete svoj súhlas s tým, že rozhodujúcim právom pre tieto podmienky použitia internetových stránok a pre akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť medzi vami a skupinou STANLEY, sú zákony Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na prípadné konflikty právnych princípov, ktoré by inak vyžadovali výber práva inej jurisdikcie.

 

SPORY

V zhode so záväznými národnými a medzinárodnými právnymi pravidlami budú akékoľvek spory medzi vami a skupinou STANLEY, týkajúce sa internetových stránok skupiny STANLEY alebo materiálov na nich umiestnených, vo výlučnej jurisdikcii civilného súdu v SR.

 

ÚPRAVA PODMIENOK

Skupina STANLEY má právo kedykoľvek vykonať revíziu týchto podmienok formou úpravy alebo aktualizácie tohto zverejneného dokumentu. Vaše využívanie stránok skupiny STANLEY v deň účinnosti takej úpravy či aktualizácie alebo neskôr znamená váš súhlas s týmito podmienkami v ich modifikovanej či aktualizovanej podobe.

 

ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, bude toto konkrétne ustanovenie považované za oddeliteľné od ostatných podmienok a bez vplyvu na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení podmienok.